دانش آموز عزیز برای دریافت جزوه درس معرفی ثانیه ، مقایسه و جمع و تفریق اعداد مرکب کلیک کنید.

 

دانش آموز عزیز برای دریافت تمرینات مربوط به این درس کلیک کنید.