دانش آموزان عزیز برای دریافت جزوه آموزشی درس  تخمین ، مساحت لوزی و ذوزنقه کلیک کنید.

دانش آموزان عزیز برای دریافت تمرینات درس تخمین ، مساحت لوزی و ذوزنقهکلیک کنید.