خاطرات رنگین کمان زیبا

شنبه طبق روال هر هفته تدریس درس بخوانیم و رنگین کمان داشتیم یکی از دانش آموزان که مشکل ادرار داشته وسط درس اجازه گرفت که برای دستشویی بیرون برود و بنده اجازه دادم . رفت و برگشت دانش آموز خیلی سریع صورت گرفت و بسیار هیجان زده داخل شد و گفت : خانم معلم ، خانم معلم ، بیرون آسمان را نگاه کنید رنگین کمان تشکیل شده .

وقتی سرم را به سمت پنجره به نقطه ای که او نشانه گرفته بود نگاه کردم ، با کسب اجازه از مدیر ، دانش آموزان را به حیاط مدرسه بردم و بچه ها از دیدن صحنه ی طبیعی و حوادث طبیعی بسیار بسیار لذت بردند . آن روز تا ظهر یک روز بسیار جذاب و دلنشین بود .