روزی ساعت تدریس ریاضی ، موضوع تقارن کلاس پنجک ، پنجره ها باز بودند ناگاه یک زنبور از پنجره وارد کلاس شد . دانش آموزان جیغ کشیدند و از نیش زدن آن زنبور می ترسیدند وقتی دیدم نظم کلاسی از اختیار بنده خارج شده است و برای نظم دادن و متمرکز کردن ذهن آن ها به موضوع درس زنبور را مثال زدم برای درس تقارن و دانش آموزان دیگر از این موضوع طبیعی استفاده کردند و به صورت گروهی با هم درباره ی تقارن و خط تقارن همین کردند و از یک و دو کرده خواستم که روی تابلو شکل زنبور را بکشند و خط تقارن آن را نیز رسم نمایند .