دانش آموزان عزیز برای دریافت جزوه آموزشی درس ضرب کسرها و ضرب اعداد اعشاری کلیک کنید.

دانش آموزان عزیز برای دریافت تمرینات درس ضرب کسرها و ضرب اعداد اعشاری کلیک کنید.

دانش آموز عزیز، در صورت انجام دقیق هر مرحله ، قادر خواهید بود، برای یک تساوی، ضرب، شکل مناسب رسم نمائید و برای شکل داده شده یک عبارت ضرب بنویسید. حاصل ضرب (عدد صحیح در کسر، کسر در عدد صحیح، عدد مخلوط در کسر، کسر در کسر و عدد مخلوط در عدد مخلوط) را به دست آورید.

مسائل و تمرینات مربوط به ضرب کسرها را حل نمائید. ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری را حل کنید و روی شکل نشان دهید . ضرب عدد اعشاری در عدد صحیح و عدد اعشاری در عدد اعشاری را حل کنید.