دانش آموز گرامی: در صورت انجام دقیق هر مرحله، قادر خواهید بود ، واحد (متر) را به اجزای آن (سانتیمتر و میلی متر) تبدیل کنید . سانتی متر و میلی متر را به متر یا به یکدیگر تبدیل نمائید. اجزای متر را به صورت عدد اعشاری بنویسید. واحد کیلوگرم به گرم و برعکس تبدیل نمائید.

دانش آموزان عزیز برای دریافت جزوه آموزشی و تمرینات درس اندازه گیری کلیک کنید