ما بر این باوریم که نسل امروز را نه برای امروز ، که برای فردا باید آماده کرد و قلم را به دست خودش باید داد ؛ باشد که سرنوشتش را بهتر رقم زند . ایجاد روح پژوهش و تحقیق و ایجاد عشق به دانستن مهم تر از خود دانستن است و ارزش هر دانش آموز به میزان سئوالاتی است که در ذهن خود می پروراند .

در حالی که حاکم شدن جو آزمون های ریز و درشت ، نمره پاسخ مداری و حافظه پروری باعث می شود که دانش آموز ، رغبت ها ، انگیزه ها و خود جوشی های درون را از دست بدهد و مفاهیم و مطالب درسی را نه برای لذت بردن از یادگیری و پرورش فکری خود بلکه برای کسب نمره و افزایش معدل بیاموزد و تلاش کند چیزهایی را به حافظه بسپارد که او را به نمره ی بهتر برساند .

ما براین باوریم که میان تمام حوزه های معرفت بشری ارتباط ذاتی وجود دارد ؛ یعنی این که جهان یک واحد یک پارچه است و مسائل اجتماعی نیز ماهیتی یگانه و یکپارچه دارند و اگر بتوان در آموزش ، توجه مخاطب را به این یکپارچگی و ارتباط ذاتی بین مفاهیم جلب کرد ، یادگیری معنادار به وجود می آید . این امر مستلزم این است که هر عنوان درسی بتواند موجب تقویت و گسترش عنوان های دیگر شود ؛ یعنی مربی بتواند هنگام طرح مطالب علمی به نکات بهداشتی مربوط به آن نیز اشاره کند و از آن جا سخن را به طرز نوشتن صحیح واژه بکشاند و جمله سازی متناسب با آن را نیز بیاموزد و اگر امکان داشته باشد ، آن نکته را به ریاضی و از ریاضی به علوم و از آن جا به بهداشت و تاریخ و ... پیوند بزند تا تمام مواد آموزشی به صورت کل یکپارچه جلوه کند و دانش آموز این پیوستگی میان دروس گوناگون را عملا احساس کند .

با توجه به این که هنوز هم علمای تعلیم و تربیت در مورد تاثیرگذاری و سودمندی یا خنثی بود و زیان مندی تکلیف های تمرینی و تثبیتی شک دارند ، باید هر گامی را در این بای بسیار زیرکانه و آگاهانه برداشت ؛ و از آن به عنوان ابزار تربیتی جهت رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان بهره برداری نمود .

بنابراین باید به دانش آموزان تمرینی داد که با ذوق و شوق یادگیری و به کار بستن آن مطلب در محیط زندگی ، به انجام آن بپردازند و برای این منظور باید دارای سه ویژگی اساسی باشد :

1. کاربردی باشد : یعنی بتواند آموخته ها را در زندگی روزمره به گونه ای مستقیم و غیرمستقیم به کار بندد .

2. متنوع باشد : تا خستگی حاصل از تکرار و تمرین ، انگیزه ی تلاش را از بین نبرد .

3. آگاهی دهنده و اطمینان بخش باشد : تا دانش آموز بتواند هر آن از میزان پیشرفت در کار و کسب مهارت خود اطمینان حاصل کند .

با توجه به انواع یادگیری لازم است بستر انجام فعالیت های فردی و گروهی فراهم شود تا دانش آموزان بیاموزند که زمانی به اهداف خود می رسند که همه ی شاگردان دیگری که با آن ها مرتبط اند ، بتوانند به اهداف خود برسند .