• معنای زندگی در خود زندگی است، پس یادگیری مهارت های زندگی سالم و لذّت بخش در همه مراحل عمر باید محور همه فعالیت های آموزشی مدارس می باشد.
  • وقتی  آموزش کاربردی نباشد ، نتیجه اش این می شود که شاگرد ، کیلوگرم ، جمع وتفریق ، ضرب و تبدیل ها را بلد است اما وقتی برای خرید به مغازه می رود ، نمی تواند درست حساب و کتاب کند . روش تلفیقی این مشکل را بر طرف می نماید.
  • دانش هر کس با سایرین متفاوت است و هرکس دانش خودش را خودش

    می سازد.

  • به من بگو فراموش می کنم ، به من نشان بده ، به خاطر می سپارم ، مرا در آموزش شریک کن ، یادمی گیرم.

  • راز آموزش موفق ، احترام گذاشتن به دانش آموزان است.
  • وقتی  آموزش کاربردی نباشد ، نتیجه اش این می شود که شاگرد ، کیلوگرم ، جمع وتفریق ، ضرب و تبدیل ها را بلد است اما وقتی برای خرید به مغازه می رود ، نمی تواند درست حساب و کتاب کند . روش تلفیقی این مشکل را بر طرف می نماید.