معلمان هدفمند ، بهبود یادگیری دانش آموزان را هدف اصلی خود قرار می دهند.آن ها همواره خود را در جریان مطالب علمی روز قرار می دهندو پیوسته مناسب با تحولات شناختی دانش آموزان ، در محتوا وروش ها ی خویش تغییر ایجاد می کنند. چنین معلمانی سعی می کنند ، برای اجرای هر الگوی تدریس ،آن ها را دست کم یک بار برای هر موضوع درسی که مناسب می دانند ، به کار بندند . زیرا عقیده دارند استفاده از هر الگو ، به تحقیق ابعادی از اهداف آموزش و پرورش منجر خواهد شد. با این  کار ، ضمن آن که یادگیری را در دانش آموزان عمق می بخشند ، سعی می کنند لحظاتی به یادماندنی نیز فراهم آورند.