دوست عزیزم، اگر مطالب این درس را به خوبی خوانده و یاد بگیری در انتها قادر خواهی بود ، تقسیم کسرهای هم مخرج، عدد صحیح بر کسر و کسر بر کسر را انجام دهی. همچنین می توانی عبارت تقسیم را به صورت کسر متعارفی و عدد اعشار بنویسی. در یک تساوی تقسیم ، مقسوم یا مقسوم علیه را بدست آورید. برای شکل های داده شده عبارت تقسیم بنویسید و برعکس. 

دوستان عزیز برای دریافت جزوه آموزشی درس تقسیم کسر متعارفی و تمرینات لطفا کلیک کنید.