ساعت چند است؟

در حیاط مدرسه ، دایره بزرگی رسم و آن را مدرج نمایید.سپس کارت هایی از شماره 1تا12 بنویسیدوروی لباس دانش آموزان نصب کنید. از دانش آموزان بخواهید روی قسمت های مدرج شده ، که بیانگر ((ساعت)) است ، بنشینند. دانش آموز دیگری را که کار عقربه ها را انجام می دهد ، در وسط دایره بنشانید. دو عقربه  ی مقوایی بزرگ روی دست های او نصب کنید ( عقربه ی ساعت شمار در دست چپ و عقربه ی دقیقه شمار در دست راست ) سپس ساعتی خاصی مانند 5و10 دقیقه را بخوانید . شخصی که ساعت 5 را نشان می دهد و دانش آموزی که نماد 10 دقیقه را نشان می دهد، بلند می شود. دانش آموز عقربه شمار نیز با حرکت دست به آنها کمک می کند. بدین ترتیب دانش آموزان با کمک هم محل قرار گرفتن عقربه ها را یاد خواهند گرفت.