دوست عزیز، در صورت انجام دقیق هر مرحله ، قادر خواهید بود، با شناخت واحدهای گنجایش (لیتر، سانتیمتر، مترمکعب و سی سی) آن ها را به یکدیگر تبدیل نمائید و تمرینات و مسائل مربوط به گنجایش را حل کنید.  

دوستان عزیز برای دریافت جزوه آموزشی درس گنجایش و تمرینات لطفا کلیک کنید.