سرود سما

هر آنکس کند روی به سوی سما

 به کوی سعادت شود رهنما

سما مظهر شوکت جاودان        

کران تا کرانش پر از کهکشان

سما مایه فخر ایران زمین         

هوادار علم و هواخواه دین

سما همه علم است و فن و هنر       

ز انواع دانش و همه سر به سر

سما گوید ای صاحب عقل و هوش   

در آموزش و دانش و فن بکوش

سما گویدت راه باطل مپوی        

«زگهواره تا گور دانش بجوی»

سمایی بود هر که ساعی بود      

 مسلمان و حقجوی و داعی بود