فاطمه، فاطمه است.

«خواستم بگویم، فاطمه دختر خدیجهٔ بزرگ است، دیدم فاطمه نیست.
خواستم بگویم، که فاطمه دختر محمد است. دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم، که فاطمه همسر علی است. دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم، که فاطمه مادر حسین است. دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم، که فاطمه مادر زینب است. باز دیدم که فاطمه نیست.
نه، این‌ها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه، فاطمه است. »

دوست داشتم مطلبی درباره ی این بانوی بزرگ بنویسم ولی دیدم هیچ جمله ای بیش از این مطلب دکتر علی شریعتی نمی توانم بیابم که گویای شخصیت ایشان باشد.

امیدوارم که فاطمه را آنگونه که بود بشناسیم.