ساختن ماکت چشم

ساختمان چشم

چشم شما چگونه دنیای اطراف را می بیند؟ یک وسیله ساده بسازید و ببینید چگونه نور
وارد چشم شما می شود و تصویر در آن تشکیل می گردد. پیام های تصویر تشکیل شده در چشم
شما، توسط اعصاب به مغز فرستاده می شوند.

 

وسایل مورد نیاز

 

وسایل مورد نیاز

 

١- دستمال کاغذی را به یک طرف تنگ ماهی بچسبانید.

نحوه تشکیل تصویر در چشم

٢- توسط موم ذرّه بین را بر روی میز بچسبانید. در واقع این مجموعه چشم شما است.

نحوه تشکیل تصویر در چشم

٣- کاغذ را تا کنید و نیمه ی شکلی را از آن ببرید. سپس تای آن را باز کنید.

نحوه تشکیل تصویر در چشم

۴- توسط موم کاغذ را روی میز و در مقابل ذرّه بین قرار دهید.

نحوه تشکیل تصویر در چشم

 

۵- چراغ قوه را همراستای شکل و مدل چشم قرار دهید و آن را روشن کنید. تصویر
وارون شکل بر روی دستمال کاغذی ظاهر می شود. آنقدر ذرّه بین را جلو و عقب ببرید تا
تصویر واضح حاصل گردد.

نحوه تشکیل تصویر در چشم

 

 

مردُمک

سوراخ تاریک در مرکز چشم مردُمک نام دارد. نور از مردُمک عبور کرده تا به عدسی
چشم ما برسد. در نور ضعیف مردُمک بزرگ می شود تا اجازه ورود نور بیشتری را بدهد. در
روشنایی زیاد مردُمک خیلی کوچک می شود.

 

چشم

 

منبع :
مدرسه اینترنتی تبیان
/ 0 نظر / 306 بازدید